Homepage

AMMEGA Video

We Make Your Business Move

“We are here to support you and to make your business move as usual during this challenging period.”

Powering global industry

Geni? ve derin ürün gam?

Gü? aktarma kay??lar?ndan konvey?r bantlar?na, kasnaklardan tamamlay?c? ekipmanlara kadar

??züm tedarik?ileri

Standart ürünlerden ?zel ??zümlere kadar

Ready to deliver, wherever you are

ürünlerimiz

Megadyne, mü?terilerin en ?zgün gereksinimlerini kar??lamak i?in standart ürünler ve ?zel projelerden olu?an geni? bir ürün gam? sunmaktad?r. Ba?l?ca ürünlerimizi burada bulabilirsiniz. ürün gam?n?n tamam?n? incelemek i?in, yukar?da üRüNLER menüsünü t?klay?n

 • Timing belts
 • V-belts
 • Flat belts
 • Multi-rib belts
 • Special & Fabricated belts
 • Metal products

Endüstri sekt?rlerimiz

ürünlerimiz; tekstil, kimya, ah?ap gibi pek ?ok endüstri sekt?ründe gerekli olan her tip makinede en verimli ?ekilde ?al??mak üzere tasarlanm??lard?r.

 • Alüminyum
 • Otomotiv
 • Ta?, seramik, Cam
 • Elektrikli ev aletleri
 • ?n?aat ve A??r Sanayi
 • Asans?rler ve E?ya Kald?rma
 • Enerji
 • Spor ve Fitness
 • G?da Endüstrisi
 • Tar?m ve Bah?ecilik
 • Tak?m Makineleri
 • Malzeme Ta??ma Sistemleri
 • Medikal Endüstrisi
 • Ambalaj
 • Ka??t ve Bask? Endüstrisi
 • Geri D?nü?üm Endüstrisi
 • Robotik ve Otomasyon
 • Tekstil Endüstrisi & Elyaf üretimi
 • Tütün endüstrisi
 • Ah?ap endüstrisi
 • Alüminyum

  Alüminyum ekstrüzyon endüstrisinde ürün s?cakl??? i?leme prosesinde kullan?lan kay??lar?n tümü a??s?ndan belirleyici niteliktedir.

 • Otomotiv

  Megadyne firmas? otomotiv ve yan sanayi sekt?ründe geni? bir standart ve ?zelle?tirilmi? ürün gam?na sahiptir.

 • Ta?, seramik, Cam

  Seramik, tu?la ve cam imalat?, en zorlu imalat ortamlar?ndan baz?lar?d?r.

 • Elektrikli ev aletleri

  Elektrikli ev aletleri ve kendin yap piyasas?na y?nelik Megadyne ürün gam?, güvenli, dü?ük gürültülü ve yüksek enerji tasarruflu ürünler sunar.

 • ?n?aat ve A??r Sanayi

  Gerek orijinal cihaz üreticileri, gerekse da??t?m piyasas? uzun y?llard?r Megadyne kay??lar?n? kullanmakta ve tavsiye etmektedir.

 • Asans?rler ve E?ya Kald?rma

  Megadyne kay??lar? a?a??dakiler gibi dikey ve iki y?nlü ta??ma uygulamalar?nda geni? bir alanda kullan?lmaktad?rlar

 • Enerji

  Enerji sekt?rü, yeni "ye?il" teknolojiler sayesinde de geni?lemeyi sürdüren bir piyasad?r.

 • Spor ve Fitness

  Evde veya spor salonunda, yürümek, kilo vermek veya profesyonel düzeyde idman yapmak i?in pek ?ok ko?u band? ve spor aletinde Megadyne kay??lar kullan?l?r.

 • G?da Endüstrisi

  G?da endüstrisi dinamik ve h?zl? bir sekt?rdür. Megadyne daima bir ad?m ?ndedir.

 • Tar?m ve Bah?ecilik

  Megadyne V kay??lar? ve Multi-Rib kay??lar?, her türlü ?iftlik ekipman? (bi?erd?ver, trakt?r veya par?alay?c?, kompakt palet ve ?oklu zemin yükleyici) i?in mar?ta ak?c?l??? ve düzgün bir ?ekilde ?al??t?rmay?, geni? yük kapasitesi ve farkl? ?anz?man h?zlar? sa?larlar.

 • Tak?m Makineleri

  Megadyne kay??lar, ?e?itli i?leme ve üretim proseslerinde genel olarak y?pranmaya kar?? dayan?m i?in tasarlan?rlar.

 • Malzeme Ta??ma Sistemleri

  "Megadyne bu sekt?rde ya?anan h?zl? geli?melere ayak uydurmaktad?r.

 • Medikal Endüstrisi

  Hassasiyet ba?ka hi?bir endüstride tasar?mlar?n genellikle e?i benzeri olmayan gereksinimlere ve zorluklara sahip oldu?u t?bbi cihazlar sekt?ründe oldu?u kadar kritik de?ildir.

 • Ambalaj

  ?nde gelen üretici firmalarla ?al??an Megadyne, ?zelle?tirilmi? ve standart ürünlerle ambalaj endüstrisine y?nelik ??zümler sunmaktad?r.

 • Ka??t ve Bask? Endüstrisi

  Megadyne zaman kay??? ve konvey?r bantlar?, selülozun hamur a?amas?ndan son i?leme kadar olan, kesim, bask? ve katlama, tüm üretim sürecinin her a?amas?nda kullan?lmaktad?r.

 • Geri D?nü?üm Endüstrisi

  Metal, ka??t, plastik, kuma?, kau?uk ve araba lasti?i, cam, elektronik cihazlar ...

 • Robotik ve Otomasyon

  Bu piyasa hassasiyet üzerine kurulmu?tur. Robotik endüstrisinden 3 boyutlu yaz?c?lara kadar kay???n hassasiyet ve sürekli konumland?rma temel gereksinimlerden biridir.

 • Tekstil Endüstrisi & Elyaf üretimi

  Megadyne, dünya tekstil piyasas?n?n ?nde gelen oyuncular?ndand?r. ?plik üretimi, Elyaf makineleri, konfeksiyon makineleri, kuma? bask? makineleri.

 • Tütün endüstrisi

  Megadyne zaman kay??lar? ve konvey?r bantlar? tütün endüstrisinde hem birincil, hem de ikincil kademede kullan?lmaktad?r.

 • Ah?ap endüstrisi

  Ormandan bitmi? ürüne kadar ah?ap i?lemesinde pek ?ok a?ama vard?r. Testereyle kesim, kabuk soyma, peletleme, vernikleme, MDF ?ekil verme ve MDF presleme, z?mparalama, istifleme, boyama, vb.

A??m?z

ürünlerimizle ilgileniyor musunuz?

Uzman?m?zdan daha fazla bilgi al?n