Homepage

AMMEGA Video

We Make Your Business Move

“We are here to support you and to make your business move as usual during this challenging period.”

Powering global industry

A range with breadth and depth

From power transmission to conveyor belts, from pulleys to complementary tools.

Solution Provider

Standard off the shelf products to custom solutions

Ready to deliver, wherever you are

Produkty

Firma Megadyne oferuje szerok? gam? produktów standardowych i specjalistycznych zaprojektowanych, aby spe?ni? nawet najbardziej specyficzne wymagania klientów. Poni?ej wymieniono nasze g?ówne produkty. Aby pozna? pe?n? gam?, kliknij PRODUKTY w menu na górnym pasku.

 • Timing belts
 • V-belts
 • Flat belts
 • Multi-rib belts
 • Special & Fabricated belts
 • Metal products

Sektory przemys?owe

Nasze produkty zosta?y zaprojektowane do wydajnej pracy na ka?dych maszynach i urz?dzeniach wykorzystywanych w wi?kszo?ci sektorów przemys?u, takich jak w?ókienniczy, chemiczny, drzewny... Odkryj je wszystkie.

 • Wyt?aczanie aluminium
 • Motoryzacja
 • Kamień, ceramika,szk?o
 • Urz?dzenia AGD
 • Budownictwo i przemys? ci??ki
 • Windy i Podno?niki
 • Energia
 • Sport i fitness
 • Przemys? spo?ywczy
 • Rolnictwo i ogrodnictwo
 • Obrabiarki
 • Logistyka
 • Przemys? Medyczny
 • Opakowania
 • Przemys? papierniczy i poligraficzny
 • Przemys? Recyklingowy
 • Robotyka i Automatyka
 • Przemys? Tekstylny
 • Przemys? tytoniowy
 • Przemys? drzewny
 • Wyt?aczanie aluminium

  W przemy?le wyt?aczania aluminium temperatura produktu jest czynnikiem decyduj?cym dla wszystkich pasów stosowanych w procesie produkcyjnym.

 • Motoryzacja

  Dla sektora motoryzacyjnego firma Megadyne oferuje szerok? gam? standardowcyh i specjalistyznych produktów.

 • Kamień, ceramika,szk?o

  Przemys? ceramiczny, ceglany i szklany to jedne z najbardziej wymagaj?cych ?rodowisk produkcyjnych.

 • Urz?dzenia AGD

  Gama produktów Megadyne dla rynku urz?dzeń AGD i urz?dzeń dla majsterkowiczów, oferuje bezpieczne rozwi?zania, o niskim poziomie ha?asu i o niskim poziomie zu?ycia energii.

 • Budownictwo i przemys? ci??ki

  Zarówno producenci maszyn i urz?dzeń, jak i rynek wtórny od wielu lat stosuje i poleca pasy Megadyne.

 • Windy i Podno?niki

  Dzi?ki bogatemu do?wiadczeniu w tej bran?y, opartemu na latach badań i rozwoju, dok?adnie rozumiemy wymagania dotycz?ce pasów.

 • Energia

  Przemys? energetyczny to stale rozwijaj?cy si? rynek, w coraz wi?kszym stopniu wykorzystuj?cy nowe ekologiczne technologie.

 • Sport i fitness

  W domu lub na si?owni, do chodzenia, utraty wagi lub do treningu profesjonalnego, wiele bie?ni i sprz?tu treningowego u?ywa pasy Megadyne.

 • Przemys? spo?ywczy

  Przemys? spo?ywczy to dynamiczna i szybko rozwijaj?ca si? bran?a. Megadyne jest jeden krok do przodu.

 • Rolnictwo i ogrodnictwo

  Do wszystkich rodzajów sprz?tu rolniczego: kombajnu, ci?gnika lub kruszarki, koparek lub ?opat mechanicznych.

 • Obrabiarki

  Pasy Megadyne s? tak zaprojektowane, aby by?y odporne na zu?ycie w ró?nych procesach obróbki i produkcji. 

 • Logistyka

  Megadyne dotrzymuje kroku szybkim zmianom w tym sektorze przemys?u.

 • Przemys? Medyczny

  W ?adnym innym przemy?le dok?adno?? nie jest tak wa?na, jak w bran?y urz?dzeń medycznych, gdzie projekty cz?sto wi??? si? z unikalnymi wymaganiami i wyzwaniami.

 • Opakowania

  Wspó?pracuj?c z wiod?cymi producentami maszyn, Megadyne dostarcza rozwi?zania dla przemys?u opakowaniowego za pomoc? specjalistycznych i standardowych produktów.

 • Przemys? papierniczy i poligraficzny

  Ta?my i pasy nap?dowe Megadyne s? u?ywane w ca?ym procesie produkcyjnym.

 • Przemys? Recyklingowy

  Metal, papier, tworzywa sztuczne, tekstylia, guma i opony, szk?o, urz?dzenia elektroniczne...

 • Robotyka i Automatyka

  Na tym rynku liczy si? precyzja. Od robotyki przemys?owej do domowego druku 3D, precyzyjne i spójne pozycjonowanie jest kluczowym wymogiem.

 • Przemys? Tekstylny

  Firma Megadyne jest wiod?cym producentem na ?wiatowym rynku tekstylnym: produkcja krosien, maszyn odzie?owych, maszyn do drukowania na tkaninie.

 • Przemys? tytoniowy

  Ta?my i pasy Megadyne s? stosowane zarówno w pierwotnym, jak i wtórnym procesie produkcji tytoniu.

 • Przemys? drzewny

  Od wycinki do gotowego produktu, obróbka drewna obejmuje wiele etapów.

Nasza sie?

Czy jeste? zainteresowany naszymi produktami?

Zapytaj eksperta o dodatkowe informacje.