Homepage

AMMEGA Video

We Make Your Business Move

“We are here to support you and to make your business move as usual during this challenging period.”

Powering global industry

A range with breadth and depth

From power transmission to conveyor belts, from pulleys to complementary tools.

Solution Provider

Standard off the shelf products to custom solutions

Ready to deliver, wherever you are

Na?e produkty

Megadyne nabízí ?irokou ?kálu standardních i speciálních produkt?, které jsou schopny uspokojit specifické po?adavky zákazník?. Ní?e naleznete na?e hlavní produkty. Chcete-li poznat cely ná? sortiment, klikněte na polo?ku PRODUKTY v menu.

 • Ozubené ?emeny
 • Klínové ?emeny
 • Ploché ?emeny
 • Drá?kové ?emeny
 • Speciální produkty
 • ?emenice a p?íslu?enství

Na?e pr?myslové sektory

Na?e ?emeny jsou navr?eny tak, aby ú?inně fungovaly v jakémkoliv stroji, pou?ívaném ve vět?ině pr?myslovych odvětví, jako nap?íklad textilním, chemickém ?i d?eva?ském....Seznamte se s nimi.

 • Vytla?ování hliníku
 • Automobilovy pr?mysl a vyroba pneumatik
 • Keramika, Sklo, Cihly & Kámen
 • Pr?myslové & Domácí spot?ebi?e
 • Stavebnictví & Tě?ky pr?mysl
 • Vytahy
 • Energie
 • Fitness
 • Potraviná?ství
 • Zahradnictví & Zemědělství
 • Obráběcí stroje
 • Manipulace s materiálem
 • Zdravotnictví
 • Obalovy pr?mysl
 • Papír a tisk
 • Recykla?ní pr?mysl
 • Robotika a automatizace
 • Textilie & Netkané produkty
 • Tabákovy pr?mysl
 • D?evozpracující vyroba
 • Vytla?ování hliníku

  U vyrobk? z vytla?ovaného hliníku je teplota produktu rozhodujícím faktorem p?i volbě transportních ?emen?.

 • Automobilovy pr?mysl a vyroba pneumatik

  In the Automotive and Tyre sector, Megadyne has a broad range of standard and customised products.

 • Keramika, Sklo, Cihly & Kámen

  Vyroba keramiky, cihel a skla je jedním z nejnáro?něj?ích vyrobních odvětví: vysoké zatí?ení, k?ehké vyrobky, abrazivní materiály a extrémní teploty.

 • Pr?myslové & Domácí spot?ebi?e

  ?ada produkt? spole?nosti Megadyne pro trhy s bílym elektro zbo?ím a elektrickym ná?adím nabízí bezpe?ná ?e?ení s nízkou úrovní hluku a vysokou energetickou ú?inností.

 • Stavebnictví & Tě?ky pr?mysl

  Jak vyrobci za?ízení, tak distributo?i ji? po mnoho let up?ednostňují ?emeny Megadyne.

 • Vytahy

  S bohatymi zku?enostmi v tomto oboru, které vycházi z dlouholetého vyzkumu a vyvoje, p?esně chápeme po?adavky kladené na ?emeny.

 • Energie

  Energeticky pr?mysl je neustále se roz?i?ující trh, ktery stále více zahrnuje nové ekologické technologie.

 • Fitness

  Doma nebo v tělocvi?ně, p?i procházkách, p?i hubnutí, p?i profesionálním tréninku ?i na eliptickych trena?érech, se pou?ívají ?emeny Megadyne.

 • Potraviná?ství

  Potraviná?sky pr?mysl se dynamicky rozvíjí. Megadyne je o krok nap?ed.

 • Zahradnictví & Zemědělství

  Pro v?echny druhy zemědělskych stroj? (kombajny, traktory nebo drti?e, kompaktní pásové naklada?e a terénní naklada?e)

 • Obráběcí stroje

  Megadyne’s belt products are designed to withstand the general wear and tear of various machining and manufacturing processes.

 • Manipulace s materiálem

  Spole?nost Megadyne dr?í krok s rychlym vyvojem v tomto sektoru.

 • Zdravotnictví

  V ?ádném jiném sektoru není tak d?le?itá p?esnost jako v sektoru zdravotnickych p?ístroj?, kde projekty ?asto zahrnují specifické po?adavky a vyzvy.

 • Obalovy pr?mysl

  Spole?nost Megadyne spolupracuje s vyrobci originálních za?ízení a dodává ?e?ení pro obalovy pr?mysl svymi standardními produkty nebo produkty na zakázku.

 • Papír a tisk

  Ozubené ?emeny a dopravníkové pásy Megadyne jsou pou?ívány v celém vyrobním procesu.

 • Recykla?ní pr?mysl

  Kov, papír, plasty, textil, pneumatiky a pry?, sklo, elektronika ...

 • Robotika a automatizace

  Tento trh je p?edev?ím o p?esnosti. Od pr?myslové robotiky a? po domácí 3D tiskárny, je klí?ovym po?adavkem p?esné a konzistentní umístění.

 • Textilie & Netkané produkty

  Megadyne je aktivním hrá?em na celosvětovém textilním trhu.

 • Tabákovy pr?mysl

  Ozubené ?emeny a dopravníkové pásy Megadyne jsou pou?ívány jak v primárním, tak v sekundárním procesu vyroby tabáku.

 • D?evozpracující vyroba

  Z lesa ke kone?nému vyrobku, d?evo prochází nejr?zněj?ími fázemi zpracování.

Na?e sí?

Zajímají Vás na?e produkty?

Po?ádejte na?eho odborníka o dal?í informace